ثبت بزرگترین همایش آموزش خانواده مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فروغ دانش آمل

Published on :

بزرگترین همایش آموزش خانواده با سخنرانی استاد “احمد حلت” دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی ومدیرمجله موفقیت با استقبال مثال زدنی اولیای دانش آموزان این مدرسه در مجموعه اریکه آریایی آمل برگزار شد. موسس مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فروغ دانش آمل دراین همایش با خیر مقدم به خانواده ها واولیای دانش آموزان این مجتمع گفت، همایش بزرگ […]