کامپیوترهای آینده

Published on :

از بچه ها خواسته شد که درباره کامپیوترهای آینده نقاشی بکشند، نتایج شگفت انگیز را مشاهده کنید. در قالب یک تمرین کلاسی پس از مشاهده یک ویدئو تاریخی کوتاه از روند تکامل ماشین های محاسباتی تا امروز، از بچه ها خواسته شد تا پیش بینی های خود را از آینده کآمپیوترها ترسیم کنند. جالب اینجاست […]