جشن شکوفه ها و شروع سال تحصیلی جدید

Published on :

روز شکفتن احساس ، روز زمزمه و لبخند، روز آشنایی دانش آموزان با کتاب، معلم ، درس و دنیای تازه است. آغاز روییدن کتاب بر ساقه دست هاست. آفتاب اولین روز مهر طلوع می کند. مهر آن قدر بوی بهار می دهد که در پاییز بودن آن، به یاد نمی آید مهر فصلِ خشکیدن و […]