اجرای سرود یکی از بخش های اصلی در جشن ها و مناسبت های مدرسه می باشد  که دانش آموزان با ذوق و علاقه بسیار در آن حضور فعال دارند چراکه همخوانی سرود و نغمه های گروهی در انتقال مفاهیم تآثیری شگرف دارند. اجرای سرود همگانی و این کار گروهی ارزشمند با حضور دانش آموزان عزیز و خانم فاطمه یحیی زاده به ثمر نشست و برای دومین سال پیاپی رتبه نخست سرود همگانی در سطح شهرستان آمل را کسب نموده و به مرحله استانی را یافته ایم. خدا قوت به تمامی دانش آموزان و همکاران گرامی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *