پروژه ای مهیج به نام سرپینسکی بزرگ  با کمک و مشارکت همه دانش آموزان در دبستان فروغ دانش اجرا شد. در این پروژه دانش آموزان با ساخت تعدادی چهار وجهی و پیگیری الگوی ریاضی فرکتالی, با ساخت یک بنای هندسی زیبا به سمت به جا گذاشتن یک رکورد جهانی حرکت کردند. برنامه های جانبی این پروژه آشنایی با ریاضیدانانی چون پنروز, مندلبرت, کخ و ویلیانی است که در حوزه هندسه ی فرکتالی تاثیرگذار بوده اند. دانش آموزان در این پروژه پی به عمق علمی و مهندسی نهفته در فرهنگ ایرانی خواهند برد و از همه جالب تر در ساخت بنایی به ارتفاع نزدیک شش متر مشارکت می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *