ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

رتبه

۱
علی مرتضوی
سوم
اول
۲
تایمازشکوهی
چهارم
اول
۳
امیرمحمد یوسفی
پنجم
سوم
۴
محمد رضا کمال پور
ششم
اول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *