ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

رتبه

۱

علی ثقفی

سوم

اول

۲

سید محمد طاها هاشمی

چهارم

اول

۳

آراد محمد زاده

پنجم

اول

۴

علیرضا صداقت

ششم

اول

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *