آنچه امروز بر‌ آن تاکید می شود این است که ما باید بدون توجه به محدودیتهای زمانی و مکانی در هر فرصتی، ذهن ، اندیشه و احساس کودکان را با آموزش مأنوس و مرتبط سازیم. یکی از مصادیقی که در این زمان مناسب برای آموزش از آن یاد می شود زنگ تفریح در مدارس است. زنگ تفریح از این جهت حائز اهمیت است که معمولاً دانش آموزان با شنیدن صدای زنگ پایان درس به سرعت و با شتاب، خود را به حیاط مدرسه می رسانند. زنگ تفریح هدفمند می تواند بستر رشد و شکوفایی و بروز استعدادهای دانش آموزانرا تقویت بخشد، همچنین در این فضا میتوانند با انجام مسابقه و بازی های شاد ارتباط و تعامل خوبی با یکدیگر برقرار کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *