همزمان با سراسر کشور،  مانور سراسری زلزله و ایمنی به مناسبت هشتم آذر روز مقابله در برابر حوادث و بلایای طبیعی در مدرسه غیردولتی فروغ دانش برگزار شداین مانور با به صدا درآمدن آژیر خطر و طی مراحل پناه گیری، خروج اضطراری و امداد و نجات با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب آور برگزار شد. در مانور دانش آموزان در شرایط حادثه قرار گرفته و همین امر باعث شده که شیوه رویارویی با زلزله را بیاموزند و این یافته های تجربه شده را نیز در طول زندگی و در هنگام زلزله مورد استفاده قرار دهند و به عبارتی دانش آموزان  می توانند با اتکا به این آموزش ها و آموخته ها با آرامش و اطمینان خاطر به استقبال حادثه بروند و همین آرامش نسبی روانی می تواند تا حد بسیار زیادی از تلفات و آسیب های روحی و روانی در هنگام و بعد از زلزله بکاهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *