در پی برگزاری مسابقات لیگ پایا، دبستان غیر دولتی فروغ دانش پسر با دانش آموزان مستعد در زمینه علمی توانست به مقام اول شهر دست یافته و همچنین سکوی دوم استانی را نیز به خود اختصاص دهد. شایان ذکر است در این دوره از مسابقات، دبستان غیر دولتی فروغ دانش پسر بیشترین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی را نیز به خود اختصاص داد که این در جای خود بسی افتخار و مباهات دارد . لذا از تمامی دانش آموزان عضو گروه های مختلف لیگ پایا و همکاران ساعی، کمال تشکر و امتنان را ابراز می داریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *