طرح مداد در دبستان پسرانه فروغ دانش با همکاری دانش آموزان و معلمان اجرا شد.
طرح مداد یعنی دانش آموزان در اداره امور مدرسه شرکت کنند و هدف از اجرای این طرح آمادگی دانش آموزان برای ایفای نقش های اجتماعی ، اداره امور جامعه در آینده و آمادگی برای شغل های مختلف است.
این طرح به منظور تقویت روحیه وظیفه شناسی و افزایش توانمندی های دانش آموزان در دبستان اجرا شد و وظایف مختلفی از خدمات تا تدریس و مدیریت مدرسه در اجرای طرح مداد به دانش آموزان محول شد و مسئولان و معلمان تنها بر فعالیت آنها نظارت کردند .

۶۴۶۶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *