از جمله چالش های محیط زیستی در دنیای متمدن امروز, زباله و جمع آوری آن می باشد که برای فرهنگ سازی و آموزش آن در کودکان, مدرسه می تواند نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری ایفا کند. بعد از پایان یک روز خوب و به یاد ماندنی در اردو دانش آموزان به همراه مدیر و معاون عزیز محوطه محل اسکان خود و اطراف آن را از زباله پاکسازی نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *