در المپیاد ریاضی نوجوانان کشور
کسب رتبه ی اول پایه ی ششم در سطح شهرستان
کسب رتبه ی اول و دوم و سوم انفرادی پایه ی ششم در سطح شهرستان
کسب رتبه ی اول و دوم در پایه چهارم در سطح شهرستان
راهیابی ۱۹ نفر از پایه ششم و ۹ نفر از پایه پنجم و ۸ نفر از پایه چهارم به مرحله دوم المپیاد کشور

.دانش آموزان پایه ی ششم دبستان فروغ دانش توانستند % ۶۰ از قبولی المپیاد شهرستان را در سطح مدارس غیر دولتی پسران از آنِ خود نمایند

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *