اوریگامی ترکیبی از هنر و علم است و به نوعی به هر دو نیمکره مغز مربوط می شود. ساخت اوریگامی به هر دو دست نیاز دارد به همین دلیل تمرین اوریگامی ورزش مغز محسوب می شود.  اوریگامی به کودکان شکیبایی و صبر، پایداری و پیگیری و خلاقیت را یاد می دهد. با ساختن اوریگامی  و تاکردن های پی در پی کاغذ طبق الگو و نقشه ، بچه ها یاد می گیرند که تا پایان مراحل ساخت، صبور باشند و کار را پیگیری کنند و به طور عملی درک کنند که اشتباه کردن، فرایندی طبیعی در روند انجام کار است. آموزش مفاهیم هندسی و ریاضی مانند تبدیل شکل مربع به مثلث با یک تا، آموزش مفهوم تقارن و مسائل پیچیده تر از طریق اوریگامی قابل آموزش است. اوریگامی به جذاب کردن تدریس درس ریاضی و هندسه کمک می کند. در همین راستا دبستان فروغ دانش از اوریگامی به عنوان یک تکنیک آموزشی بخصوص برای تدریس مفاهیم  سطح , حجم , تقارن ,نیمساز زاویه و تثلیث زاویه استفاده نمود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *