هر ساله دانش آموزان هنرمند دبستان فروغ دانش در رشته های مختلف به رقابت با دیگر دانش آموزان آموزشگاه های شهرستان آمل می پردازند. در این میان رشته های طراحی و خوشنویسی با داشتن مربی فعال و هنرمند مدرسه, خانم عذرا جعفرزاده و دانش آموزان مستعد و خوش ذوق, چندین سال پیایی حائز رتبه اول در بین مدارس ابتدایی شهرستان آمل می شوند. همچنین خانم جعفرزاده  افزودند: امسال نیز دانش آموزان با آثار هنری بسیار زیبا توانستند بار دیگر افتخار آفرین شوند و رتبه اول را برای چندمین بار به نام دبستان فروغ دانش ثبت نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *