جشنواره غذاهای سالم با همکاری اولیای گرانقدر و واحد بهداشت در روز جهانی غذا برگزار شد . دانش آموزان با غذاهای سالم به مدرسه آمدند و با رهنمودهای کارشناس تغذیه جناب آقای حاجی زاده با الگوی تغذیه سالم بیشتر آشنا شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *