امروز در اولین روز جشنواره غذا که به مدت سه روز در مدرسه اجرا خواهد شد ، دانش آموزان پایه پنجم خوراکی هایشان را به فروش رساندند .
عواید این جشنواره برای قشر کم درآمد و کمک به کودکان نیازمند هزینه خواهد شد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *