از آنجایی که مدرسه در کنار تعلیم و تربیت بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان می باشد چقدر شایسته است در این فضای مطلوب دانش آموزان را برای رویارویی با مسائل جامعه که در آینده با آن مواجه خواهند شد, آموزش داد. تریبون آزاد یعنی ایجاد فضایی که دانش آموزان راحت و آزاد البته کاملاً با رعایت شئونات طرف مقابل, پیشنهاد و انتقاداتشان را مطرح کنند و برای بهبود وضعیت مسمر ثمر باشند. لذا  دبستان فروغ دانش در طرح تریبون آزاد با موضوع عملکرد شورای دانش آموزی  این وقت را به دانش آموزان مخالف و موافق داد تا در جمع دانش آموزان و مسئولین مدرسه  به بحث بپردازند. در ادامه سخنگوی شورای دانش آموزی از مواضع و اهداف این شورا حمایت نمود. در خاتمه این برنامه جالب با صحبت های مدیریت محترم دبستان جناب آقای ساداتی به پایان رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *