با توجه به اهمیت غذای سالم و ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای ارگانیک و سالم جمعی از دانش آموزان خوش ذوق مدرسه طرح آب میوه فروشی با عرضه آب میوه های طبیعی را مطرح کردند. فرزام یوسفی و فرنود غلامپور که از ایده پردازان اولیه این طرح در مدرسه بودند توانستند آن را به اجرا در آوردند که استقبال بی نظیر دانش آموزان را در پی داشت. آنها هدفشان را از طرح فروش آب میوه های طبیعی این گونه بیان کردند: حفظ سلامت دانش آموزان و ترغیب آنها به استفاده از آب میوه های طبیعی به جای آب میوه هایی که حاوی نگه دارنده هستند. در پایان خوشحال بودند که توانستند یک شغل را  در مدرسه تجربه کنند و درآمدهای حاصل از آن را به بیماران سرطانی هدیه نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *