صبحانه تامین کننده انرژی صبحگاهی برای فرد بوده و با صرف صبحانه می توان به آغاز یک روز پرانرژی امیدوار بود, چرا که صبحانه موجب افزایش توانایی حل مساله, تمرکز بیشتر و داشتن تفکری خلاق در فرد می شود.

این برنامه در دبستان فروغ دانش با هدف ترویج صبحانه سالم بین دانش آموزان و فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه برگزار شد. در این برنامه دانش آموزان به عنوان سفیران سلامت مروج این فرهنگ هستند.

تصاویر مرتبط با این خبر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *