درس پژوهی، با درگیر ساختن معلمان در فرایند تبیین مساله، طرح نقشه، عمل، مشاهده، باز اندیشی و بازنگری، فرهنگ مشارکتی حرفه‌ای را ارتقا می‌دهد. فرآیند یادگیری در درس پژوهی به تغییر فرهنگ مدرسه کمک می‌کند و محیط انعطاف‌پذیر برای دستیابی به یادگیری سازمانی را توسعه می‌بخشد.

پژوهش حاضر به صورت کیفی از نوع درس پژوهی با عنوان ((اثر بخشی باب هفتم و هشتم گلستان سعدی بر فراگیری مهارت های زندگی فراگیران دوره ی دوم ابتدایی ))  به صورت گروهی و با مشارکت  دو نفر از معلمان ارجمند خانم عطیه جعفری و خانم آزاده تقدسی باموضوع مذکور به اجرا در آمد و در جشنواره درس پژوهی  شهرستان آمل، مقام سوم این جشنواره را کسب کردند . مسأله ی (( مهارت زندگی  و تقویت این امر ))از موضوعات بسیار مهم و جزو اهداف غایی و عالی  دوره ی ابتدایی می باشد. آموزش مهارت‌های زندگی به دلیل تغییر مثبت در خودپنداره عزت نفس، خودآگاهی و کاهش استرس از لحاظ روانی آمادگی خلاقیت در دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *