کار بازسازی مکان جدید مجتمع آموزشی فروغ دانش تقریبا به اتمام رسیده است و فضای جدید مهیای ورود دانش آموزان عزیز می شود. تصاویری منتخب از جانمایی کلاس های درس و قراردادن نیمکت ها و همچنین ایجاد فضای سبز و نظافت محیط مدرسه را مشاهده می نماییم. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *