به منظور آشنایی دانش آموزان با نحوه تولید , بسته بندی و توزیع فرآورده های گوشتی این بازدید در مورخه ۹۶/۹/۲۸ برگزار گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *